Oсреднени резултати за последните 30 дена

Данните обхващат 154 теста

PSIQ
52% (нормално)
ТЕЛЕПАТИЯ
57% (нормално)
ПСИХОКИНЕЗА
30% (слабо)
ИНТУИЦИЯ
73% (нормално)
ПРЕДЧУВСТВИЕ
63% (нормално)
ГАДАЕНЕ
51% (нормално)
МЕДИУМ
34% (слабо)
ЧЕНЪЛИНГ
56% (нормално)
ВЪОБРАЖЕНИЕ
74% (нормално)
АУРА
32% (слабо)
МИНАЛИ ЖИВОТИ
35% (слабо)
КЪСМЕТ
54% (нормално)
ДОВЕРЧИВОСТ
64% (нормално)

Процентите варират от 0% до 100%
Липсва (0% - 25%)
Слабо (25% - 50%)
Нормално (50% - 75%)
Силно (75% - 100%)

Резултати

 1. PsiQ нормално (52%) - общата склонност за психически опит
 2. Телепатия нормално (57%) - склонността за екстрасензорни възприятия (телепатия и ясновидство)
 3. Психокинеза слабо (30%) - склонността за психокинеза (влияние на съзнанието над материята)
 4. Интуиция нормално (73%) - способността да виждате нещата психически в кристална топка, огледало, пламъци и др.
 5. Предчувствие нормално (63%) - склонността да използвате интуицията си при взимане на решения
 6. Гадаене нормално (51%) - способността да предсказвате бъдещето
 7. Медиум слабо (34%) - способността да общувате с мъртвите
 8. Ченълинг нормално (56%) - способността да бъдете канал за духовно общуване
 9. Въображение нормално (74%) - склонността за умствено или визуално въображение
 10. Аура слабо (32%) - вашата склонност да виждате светлини или енергии около хора, животни или предмети
 11. Минали животи слабо (35%) - склонността за минал житейски опит
 12. Късмет нормално (54%) - вашата склонност да сте късметлия
 13. Доверчивост нормално (64%) - склонността да приемате реалността на свръхестественото, без ясни доказателства