Oсреднени резултати за последните 30 дена

Данните обхващат 112 теста

PSIQ
51% (нормално)
ТЕЛЕПАТИЯ
54% (нормално)
ПСИХОКИНЕЗА
29% (слабо)
ИНТУИЦИЯ
71% (нормално)
ПРЕДЧУВСТВИЕ
59% (нормално)
ГАДАЕНЕ
49% (слабо)
МЕДИУМ
31% (слабо)
ЧЕНЪЛИНГ
54% (нормално)
ВЪОБРАЖЕНИЕ
78% (силно)
АУРА
32% (слабо)
МИНАЛИ ЖИВОТИ
31% (слабо)
КЪСМЕТ
55% (нормално)
ДОВЕРЧИВОСТ
65% (нормално)

Процентите варират от 0% до 100%
Липсва (0% - 25%)
Слабо (25% - 50%)
Нормално (50% - 75%)
Силно (75% - 100%)

Резултати

 1. PsiQ нормално (51%) - общата склонност за психически опит
 2. Телепатия нормално (54%) - склонността за екстрасензорни възприятия (телепатия и ясновидство)
 3. Психокинеза слабо (29%) - склонността за психокинеза (влияние на съзнанието над материята)
 4. Интуиция нормално (71%) - способността да виждате нещата психически в кристална топка, огледало, пламъци и др.
 5. Предчувствие нормално (59%) - склонността да използвате интуицията си при взимане на решения
 6. Гадаене слабо (49%) - способността да предсказвате бъдещето
 7. Медиум слабо (31%) - способността да общувате с мъртвите
 8. Ченълинг нормално (54%) - способността да бъдете канал за духовно общуване
 9. Въображение силно (78%) - склонността за умствено или визуално въображение
 10. Аура слабо (32%) - вашата склонност да виждате светлини или енергии около хора, животни или предмети
 11. Минали животи слабо (31%) - склонността за минал житейски опит
 12. Късмет нормално (55%) - вашата склонност да сте късметлия
 13. Доверчивост нормално (65%) - склонността да приемате реалността на свръхестественото, без ясни доказателства