Oсреднени резултати за последните 30 дена

Данните обхващат 113 теста

PSIQ
49% (слабо)
ТЕЛЕПАТИЯ
56% (нормално)
ПСИХОКИНЕЗА
27% (слабо)
ИНТУИЦИЯ
73% (нормално)
ПРЕДЧУВСТВИЕ
61% (нормално)
ГАДАЕНЕ
45% (слабо)
МЕДИУМ
31% (слабо)
ЧЕНЪЛИНГ
53% (нормално)
ВЪОБРАЖЕНИЕ
73% (нормално)
АУРА
26% (слабо)
МИНАЛИ ЖИВОТИ
29% (слабо)
КЪСМЕТ
54% (нормално)
ДОВЕРЧИВОСТ
66% (нормално)

Процентите варират от 0% до 100%
Липсва (0% - 25%)
Слабо (25% - 50%)
Нормално (50% - 75%)
Силно (75% - 100%)

Резултати

 1. PsiQ слабо (49%) - общата склонност за психически опит
 2. Телепатия нормално (56%) - склонността за екстрасензорни възприятия (телепатия и ясновидство)
 3. Психокинеза слабо (27%) - склонността за психокинеза (влияние на съзнанието над материята)
 4. Интуиция нормално (73%) - способността да виждате нещата психически в кристална топка, огледало, пламъци и др.
 5. Предчувствие нормално (61%) - склонността да използвате интуицията си при взимане на решения
 6. Гадаене слабо (45%) - способността да предсказвате бъдещето
 7. Медиум слабо (31%) - способността да общувате с мъртвите
 8. Ченълинг нормално (53%) - способността да бъдете канал за духовно общуване
 9. Въображение нормално (73%) - склонността за умствено или визуално въображение
 10. Аура слабо (26%) - вашата склонност да виждате светлини или енергии около хора, животни или предмети
 11. Минали животи слабо (29%) - склонността за минал житейски опит
 12. Късмет нормално (54%) - вашата склонност да сте късметлия
 13. Доверчивост нормално (66%) - склонността да приемате реалността на свръхестественото, без ясни доказателства